Impact gegevenspakhuis

evolutionair doorgroeien

In toenemende mate worden lokale overheden geconfronteerd met zwaardere eisen op het gebied van gegevensvergaring, –verwerking en –opslag. Veranderende wet- en regelgeving en uitbreiding van het takenpakket vereisen aanpassingen aan de lokale gegevenshuishouding. De trend van vastleggen van meer gegevens en het online ontsluiten daarvan zet in de komende jaren onverminderd door. Parallel hieraan zal de aandacht voor gegevensbeveiliging en het juiste gebruik van gegevens evenredig mee moeten groeien.


Waarom een gegevenspakhuis?

Bij het beschikbaar stellen en distribueren van gegevens wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een gegevenspakhuis, bijvoorbeeld voor het vervaardigen van managementinformatie, dashboards en scorecards, het ‘ontzuilen’ van gegevens en het analyseren van (grote hoeveelheden) data.

Een gegevenspakhuis is een gegevensverzameling die in een dusdanige vorm is gebracht dat terugkerende en ad hoc vragen om informatie in relatief korte tijd beantwoord kunnen worden zonder dat de bronsystemen zelf daardoor belast worden. Hierin onderscheidt een gegevenspakhuis zich van een standaard transactiedatabase. De betreffende gegevens zijn afkomstig van en worden op geautomatiseerde wijze onttrokken aan de bronsystemen en in een centrale gegevensverzameling opgeslagen, het zogenaamde gegevenspakhuis.

De gegevens in het gegevenspakhuis kunnen niet op een andere manier ingevoerd of door gebruikers aangepast worden. Aanpassing van gegevens moet, indien nodig, plaatsvinden in het bronsysteem of binnen het geautomatiseerde proces waarmee de gegevens in het gegevenspakhuis geplaatst worden. Gegevens in een gegevenspakhuis kunnen voor verschillende toepassingen aangewend worden, waaronder het koppelen van verschillende gegevensbronnen, het aggregeren van gegevens, het historisch maken van niet-historische gegevens, het dimensioneel uitmodelleren voor rapportage en verslaglegging of het hergebruiken van dimensies.


De Impact aanpak: functioneel en bewezen succesvol

Vanwege de toenemende vraag naar (management) informatie en technische innovaties op het gebied van gegevenspresentatie – steeds vaker online, interactief en op mobiele apparaten – worden er strengere eisen gesteld aan de onderliggende infrastructuur. De klassieke managementrapportages gebaseerd op het presenteren van gegevens vanuit één of enkele bronnen is niet langer toereikend. De inzet van een gegevenspakhuis kan een goede oplossing zijn om complexe (management) informatievoorzieningen en de daaraan gerelateerde analyse-, rapportage- en verslagleggingsfunctionaliteiten beheersbaar en veilig te houden. Bovendien wordt hiermee een belangrijke randvoorwaarde gecreëerd voor het optimaal gebruik van uw Cognos producten, waardoor u kunt voortbouwen op reeds gedane investeringen. In situaties waarin de inzet van een gegevenspakhuis overwogen wordt, baseert Impact zijn advies altijd op de einddoelstelling die u (op termijn) wilt realiseren. Het gegevenspakhuis moet een duidelijke meerwaarde hebben voor de (management) informatievoorziening en moet niet een doel op zich zijn. In onze analyse en ons advies worden de voordelen afgewogen tegen de financiële, functionele en technische haalbaarheid en houden wij rekening met het feit dat toekomstige uitbreidingen op het gegevenspakhuis eenvoudig en verantwoord kunnen plaatsvinden.

Om deze reden starten wij onze aanpak met een scherpe analyse van wat er, om uw einddoel te kunnen realiseren, in het gegevenspakhuis moet worden opgenomen en onder welke voorwaarden. In deze beoordeling nemen wij uiteraard de bestaande rapportageproducten mee in ons streven om zoveel mogelijk functionaliteit te hergebruiken. Bovendien zijn wij in staat om op basis van onze uitgebreide ervaring met applicaties en gegevensbronnen van alle voorkomende leveranciers en onze kennis van toekomstige ontwikkelingen (in bijvoorbeeld wet- en regelgeving) rekening te houden met veranderende vragen en behoeften. Het ontwerp van het (evolutionaire) gegevenspakhuis wordt hierop afgestemd onder toepassing van ons devies: “denk groot, maar start klein”. Dit houdt ook in dat, nadat een fase binnen de realisatie van het gegevenspakhuis succesvol afgerond en in gebruik genomen is, de volgende fase pas start. Impact begeleidt in deze gecontroleerde fasegewijze aanpak de gemeente bij een evolutionaire ontwikkeling van het gegevenspakhuis met duidelijke keuze- en beslismomenten.

De tools die wij gebruiken om een gegevenspakhuis op te zetten en te onderhouden, zijn IBM InfoSphere DataStage, Cognos Data Manager, Pentaho Data Integration en Oracle Warehouse Builder. Impact heeft ruime ervaring met deze instrumenten en past oplossingen die hierop gebaseerd zijn toe bij diverse lokale overheden. Zo hebben wij bijvoorbeeld gegevenspakhuis oplossingen gerealiseerd waarmee complexe berekeningen uitgevoerd worden voor HRM-, ziekteverzuim- en formatieoverzichten aangevuld met extracomptabele begrotingen en prognoses. Deze berekeningen kunnen niet realtime uitgevoerd worden op de bronsystemen omdat dan performance-problemen ontstaan en niet alle gegevens voorhanden zijn. Ook zetten wij vaak een gegevenspakhuis in voor het ‘ontzuilen’ van gegevens ten behoeve van de realisatie van dashboards en voor het opbouwen van historische telefoongegevens voor gemeenten.


Toekomstvast platform gericht op continuïteit

De invoering van het Impact gegevenspakhuis dient een duidelijk doel: het ‘ontzuilen’ van gegevens en het scheppen van een stabiele, schaalbare en veilige infrastructuur waar bovenop de Cognos rapportageproducten geïmplementeerd kunnen worden. Uw bestaande rapportages en dashboards worden hierin zoveel mogelijk meegenomen waardoor wij voortbouwen op het bestaande en uw reeds gedane investeringen verder laten renderen.

Impact beschikt als de onafhankelijke BI-specialist voor de Nederlandse gemeenten over een eigen bestaande portfolio met rapportageoplossingen waarmee gegevens vanuit de applicaties en gegevensbronnen van alle voorkomende leveranciers geplaatst kunnen worden in het Impact gegevenspakhuis. Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten gebruikt inmiddels één of meerdere van deze rapportageoplossingen. Met jarenlange ervaring in de Nederlandse gemeentemarkt beschikt Impact over een goed begrip van en kennis over de gemeentelijke gegevenshuishouding en processen (inclusief de bijbehorende gegevenssets); een noodzakelijke voorwaarde bij een kritische activiteit als het invoeren van een gegevenspakhuis.

Het concept van het Impact gegevenspakhuis en de bijbehorende aanpak garanderen de gemeente een evolutionair groeipad, van de klassieke managementrapportages met overzichten en lijstjes naar een innovatieve omgeving waarin interactieve rapporten, dashboards, scorecards en mobiele apparaten toegepast kunnen worden.