Datawarehouse voor het Sociaal Domein

DDoor de recente ontwikkelingen in het Sociaal Domein en doordat gemeenten steeds vaker met elkaar en ketenpartners samenwerken, is niet alleen de informatiebehoefte sterk toegenomen, maar ook de complexiteit van de informatievoorziening. Impact is al vele jaren actief in de informatievoorziening binnen het Sociaal Domein met laagdrempelige en praktische rapportage-oplossingen. Voor gemeenten die hun (administratieve) omgeving complexer en heterogener hebben zien worden en die hun gegevenshuishouding willen (re)organiseren, heeft Impact het Datawarehouse voor het Sociaal Domein ontwikkeld.

Ontwikkelingen vragen om een volgende stap in uw informatievoorziening

Bij de start van de decentralisaties in januari 2015 lag de focus van de gemeenten in eerste instantie op het transformeren van de dienstverlening aan burgers en het waarborgen van de (nieuwe) zorgtaken. Nu deze inmiddels geïntegreerd zijn in het takenpakket van de gemeenten, ontstaat de noodzaak om vanuit verschillende organisatieniveaus meer inzicht te krijgen en te houden in de prestaties, (financiële) verplichtingen, uitgaven en risico’s in het Sociaal Domein.

Het gaat hier immers om uitgaven die een groot deel van de gemeentelijke begroting omvatten. Naast informatie op operationeel niveau – die soms al vanuit de in gebruik zijnde informatiesystemen of rapportagesets voorhanden is – wordt er in toenemende mate gevraagd naar informatie op tactisch en strategisch niveau. De inzet en het gebruik van krachtige management dashboards in combinatie met aantrekkelijke visualisaties en geo-integratie is een duidelijke trend.

Een andere ontwikkeling is dat gemeenten om complexe rapportagevraagstukken op te lossen steeds vaker gegevens uit verschillende databronnen moeten combineren. En dat op ieder gewenst moment. Gegevens uit interne bronnen, zoals een financieel systeem of een systeem voor de ondersteuning van de jeugdzorg of arbeidsbemiddeling, moeten bijvoorbeeld gecombineerd kunnen worden met gegevens die afkomstig zijn uit bronnen van buiten de eigen organisatie, bijvoorbeeld vanuit een samenwerkingsverband, een ketenpartner of een leverancier (dit laatste hangt samen met het toenemende gebruik van cloud applicaties). Op deze manier wordt informatie verkregen waarmee een integraal beeld gevormd kan worden over cliënten, (keten) partners/leveranciers en verplichtingen. Hierdoor wordt het management (beter) in staat gesteld om (tijdig) te sturen op ontwikkelingen en risico’s.

Momenteel is het verzamelen, bewerken en combineren van gegevens uit verschillende bronnen, als het al gebeurt, vaak arbeidsintensief, foutgevoelig en tijdrovend.

Voor een professionele doorontwikkeling van de informatievoorziening binnen het Sociaal Domein is het noodzakelijk dat wordt voldaan aan een aantal voorwaarden:

• De gegevens moeten van voldoende kwaliteit zijn om hier betrouwbare informatie uit te kunnen generen.
• De gegevens moeten op het juiste moment en in het juiste formaat beschikbaar zijn.
• Het toenemend gebruik van gegevens mag niet ten koste gaan van de performance van de bronsystemen.
• Er moet rekening gehouden worden met de steeds strengere eisen aan de opslag, beveiliging en toegankelijkheid van gegevens in het kader van richtlijnen en wetgeving, zoals bijvoorbeeld de AVG.

Onze visie: doorgroeien vanuit de bestaande rapportagebasis

Informatievoorziening is een groeiproces, zeker in het Sociaal Domein waarbinnen zich in de afgelopen jaren grote veranderingen hebben voltrokken. Traditioneel zijn de oplossingen van Impact flexibel en schaalbaar en bieden zij het voordeel van een laagdrempelige start. Vanuit onze quick start rapportagesets voor het Sociaal Domein die voorzien in de basis-informatievoorziening, kunt u doorgroeien en complexe rapportagevraagstukken oplossen door de inzet van het Impact Datawarehouse voor het Sociaal Domein.

Alle gegevens die noodzakelijk zijn voor uw informatievoorziening in het Sociaal Domein worden geautomatiseerd verzameld, gecontroleerd en opgeslagen in ons Datawarehouse. Deze gegevens kunnen afkomstig zijn uit applicaties die zich binnen uw gemeentelijke organisatie bevinden of die buiten de deur draaien bij ketenpartners en/of leveranciers. De gegevens uit het Datawarehouse worden gebruiksklaar en op basis van gebruikersautorisaties ter beschikking gesteld voor toepassing in Cognos rapportages en (management) dashboards. Indien een bronapplicatie geen mogelijkheden kent om historie op te bouwen, creëert u deze mogelijkheid wel met het gebruik van het Datawarehouse. Bij vervanging van een bronapplicatie blijven de historische gegevens eveneens behouden.

Door de ingebruikname van ons Datawarehouse creëert u de mogelijkheid om complexe rapportagevraagstukken op te lossen en voorkomt u performance-problemen in de applicatie(s) waar de gegevens oorspronkelijk uit afkomstig zijn. Zodoende maakt u goed presterende en visueel sterke (management) rapporten en dashboards, eventueel met doorklik naar onderliggende detailgegevens. Verder kunt u met het Datawarehouse efficiënter gebruikmaken van nieuwe features van Cognos Analytics V11 en Self Service BI.

Het Datawarehouse voor het Sociaal Domein is opgebouwd uit diverse kant en klare bouwstenen. Deze bieden elk één of meerdere functionaliteiten die alleenstaand of in combinatie met elkaar gebruikt kunnen worden en die zijn gerealiseerd met behulp van Cognos en Pentaho Data Integration (Community Edition). Het gebruik van deze bouwstenen biedt u de volgende voordelen:

• Onze bouwstenen bevatten kant en klare functionaliteit. Daardoor kunt u een vliegende start maken en hoeft de betreffende functionaliteit niet volledig (opnieuw) bedacht en gebouwd te worden.
• Door de mogelijkheid tot aanpassing van de bouwstenen is het mogelijk om goed in te spelen op klantspecifieke wensen.
• Bouwstenen worden voor meerdere gemeenten ingezet waardoor verdere doorontwikkeling plaatsvindt. Dit betekent voor u dat bouwstenen in de praktijk beproefd zijn en doorontwikkeld worden, hetgeen nieuwe generiek bruikbare functionaliteit oplevert.
• Doordat bouwstenen toegepast worden in meerdere opdrachten bij verschillende gemeenten reduceert u ontwikkelinspanningen en -kosten (dit principe kent u reeds van onze quick start rapportagesets).

Aanpak en fasering voor succesvolle invoering

De aanpak die Impact hanteert bij het invoeren van het Datawarehouse voor het Sociaal Domein is gebaseerd op het principe van iteratief of agile ontwikkelen. Het Datawarehouse, de Cognos rapportages en de dashboards worden in korte, overzichtelijke perioden (iteraties of sprints) opgezet. Elke sprint is als het ware een project op zich en omvat alle activiteiten die nodig zijn om aan het einde ervan een werkend (deel)product op te leveren dat u in productie kunt nemen. Deze aanpak is hieronder schematisch weergegeven.

De nadruk van de agile aanpak ligt op het opleveren van werkende producten binnen een relatief kort tijdsbestek. Andere voordelen van deze aanpak:

• De frequente oplevering van productierijpe (deel)producten levert een goed beeld op over de voortgang.
• Iedere sprint wordt opnieuw gepland (wat gaan we opleveren?) waardoor u kunt bijsturen indien nodig.
• Uw medewerkers krijgen na oplevering van de productierijpe (deel)producten meteen de gelegenheid om deze te gebruiken.

Wat levert het Datawarehouse voor het Sociaal Domein u op?

De toegevoegde waarde van de invoering van het Datawarehouse voor het Sociaal Domein is duidelijk. Allereerst start u vanuit de huidige Cognos rapportagebasis en ontwikkelt u deze door met het oog op de toekomst. Hierbij profiteert u van een snelle start door de inzet van de kant en klare Impact bouwstenen. Aan de bestaande functionaliteit kunt u uw eigen specifieke wensen toevoegen. De Impact aanpak biedt u tot slot de mogelijkheid en zekerheid dat u gefaseerd en in uw eigen tempo de informatievoorziening binnen het Sociaal Domein op het beoogde niveau kunt brengen en kunt doorontwikkelen.