Informatievoorziening in het sociaal domein

Impact is al geruime tijd actief in informatievoorziening den-haagbinnen het sociaal domein. Tot nu toe waren de activiteiten vooral gericht op Werk en Inkomen en de uitvoering van de Wmo. Met de aanstaande decentralisaties breidt het takenpakket van de gemeenten uit met de verantwoordelijkheid voor jeugd, participatie en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Hierdoor neemt de informatiebehoefte sterk toe. Niet alleen horizontaal vanuit het management richting de Raad, maar ook verticaal: de (wettelijke) verantwoording van gemeente naar Rijk.


Onze visie

Informatievoorziening is een groeiproces, zeker binnen het sociaal domein waar de veranderingen zich in hoog tempo opvolgen en volledige en ondubbelzinnige duidelijkheid (nog) niet altijd aanwezig lijkt. Daarom zijn onze oplossingen flexibel en schaalbaar en bieden zij het voordeel van een laagdrempelige start. Vanuit onze quick start rapportagesets kunt u doorgroeien naar de KPI Barometer en het Impact gegevenspakhuis. Hiermee vallen onze oplossingen voor het sociale domein  in drie lagen uiteen:

  • Quick start Cognos rapportagesets op databronnen als GWS4all van Centric en CiVision Samenlevingszaken van PinkRoccade.
  • KPI Barometer.
  • Impact gegevenspakhuis.

De basis wordt gevormd door de reeds bestaande quick start rapportagesets. Wij gaan namelijk uit van het zoveel mogelijk hergebruiken van bestaande gegevens van en rapportages over Werk en Inkomen en de Wmo. Deze worden in de komende tijd aangevuld met de nieuwe gegevens en rapportages gericht op de nieuwe taken in jeugd, participatie en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Op deze wijze bouwt u voort op een fundament dat zijn waarde al lang bewezen heeft.

De reeds beschikbare rapportages maken het mogelijk om snel een proportioneel of contextueel  klantbeeld samen te stellen. Dit klantbeeld kan in de komende tijd worden uitgebreid en uitgebouwd met informatie vanuit nieuwe databronnen en nieuwe informatie vanuit bestaande databronnen. Let op: rondom het samenstellen van het klantbeeld spelen privacyaspecten waar u rekening mee moet houden. Zie hiervoor ook www.mezzalama.nl/opiniestuk-kanttekeningen-bij-het-integraal-klantbeeld/

Met de decentralisaties komt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de taken op het gebied van jeugd, participatie en zorg aan langdurig zieken en ouderen en het bewaken van de wettelijke kaders, bij de gemeenten te liggen. Maar tegelijkertijd worden de taken op onderdelen door de ketenpartners uitgevoerd en vallen hierdoor buiten de gemeentelijke administratie. Dit vormt een uitdaging, met name omdat ketenpartners gemeenten vanwege privacyaspecten waarschijnlijk geen toegang zullen geven tot hun gegevens. Gemeenten zullen het vermoedelijk moeten doen met de informatie die ze vanuit het berichtenverkeer (toewijzing en declaratie) kunnen destilleren. Om de combinatie van taakuitvoering en verantwoording goed te kunnen ondersteunen met managementinformatie en -rapportages zetten wij de KPI Barometer in.

Voor heterogene omgevingen en (omvangrijke) ketens heeft Impact daarnaast het Impact gegevenspakhuis beschikbaar. Het Impact gegevenspakhuis vormt het hart van de administratie van het sociaal domein. Hierin worden gegevens verzameld, zowel vanuit de systemen van de gemeente (financieel, personeel, sociaal domein) als vanuit de bronsystemen van de ketenpartners. Ook hier geldt dat er veel aandacht moet zijn voor privacyaspecten. Gemeenten krijgen de beschikking over veel meer gegevens en een aantal daarvan vallen onder het strengste privacyregime (zoals medische gegevens in het kader van de Wmo en de Jeugd-ggz).

Zodra het gegevenspakhuis in gebruik wordt genomen, zullen de rapportages naarmate het pakhuis meer wordt gevuld met gegevens uit de verschillende bronsystemen (eveneens uit die van de ketenpartners) ook daadwerkelijk vanuit het pakhuis worden gevoed.


Quick start rapportagesets

In de afgelopen jaren heeft Impact een groot deel van de bronnen in het sociaal domein ontsloten ten behoeve van de realisatie van informatie voor Werk en Inkomen en de Wmo. De gegevens komen onder andere uit GWS4all, CiVision Samenlevingszaken en Stratech en worden waar nodig aangevuld met financiële gegevens uit bijvoorbeeld Key2Financiën, Coda Financials, Decade Financials, JD Edwards EnterpriseOne en CiVision Middelen en HR-gegevens uit applicaties van RAET, AFAS en ADP.

In de toekomst zullen nieuwe rapportagesets gerealiseerd worden op nieuwe applicaties die de processen en administratieve afhandeling in de drie decentralisaties ondersteunen.

De quick start rapportagesets leveren onder andere informatie over:

  • Financiën
  • Werkprocessen
  • Dossiers
  • Handhaving en sancties
  • Wmo
  • Integraal klantbeeld (flexibele samenstelling is op maat te realiseren)

De rapportages ondersteunen op uitvoerings- en managementniveau en tonen gegevens op detailniveau en geaggregeerd niveau.

De KPI Barometer

Onze KPI Barometer toont op eenvoudige en overzichtelijke wijze de resultaten van de uitvoering ten opzichte van de norm. De Indicatorenset gemeentelijke monitor sociaal domein, vastgesteld door KING/VNG, ligt hieraan ten grondslag. Per KPI wordt bepaald wat de norm is en de uitvoering wordt tegen deze norm afgezet. Zeker bij de onderdelen die voortkomen uit de bronsystemen van de ketenpartners, kan dit instrument van grote waarde zijn. De gegevens van de ketenpartners worden in de Barometer ingelezen en vervolgens kunnen de prestaties vergeleken worden met de vooraf gedefinieerde normen. De gegevens uit de onderdelen die rechtstreeks zijn ontleend aan de bronsystemen van de gemeente, worden geautomatiseerd in de Barometer ingelezen. De rapportages uit de Barometer bedienen het hoger management en het college en zorgen ervoor dat gemeenten beter in staat zijn de regie te voeren in de taken waar zij voor staan en te voldoen aan de relevante wetgeving.

Sittard Dashboard Vensters


Impact gegevenspakhuis

Het Impact gegevenspakhuis is een oplossing die grote meerwaarde heeft in complexe, heterogene omgevingen met veel databronnen of databronnen ‘in the cloud’. In het Impact gegevenspakhuis worden relevante gegevens opgenomen vanuit de diverse beschikbare bronsystemen. Hier worden de gegevens vanuit verschillende invalshoeken (financiën, personeel, sociaal domein, ketenpartners) opgenomen en met elkaar in verband gebracht. Tegelijkertijd wordt alle historie opgeslagen en kunnen er dus rapportages over langere periodes (trends) gemaakt worden. Deze functionaliteit ontbreekt nogal eens in de aanleverende bronsystemen. Onze oplossing heeft verder als voordeel dat reeds ontwikkelde quick start rapportages en Barometerrapporten ook vanuit het Impact gegevenspakhuis gegenereerd kunnen worden, naast de verticale verantwoordingsinformatie van gemeente naar Rijk. SociaalDomein_002