Informatievoorziening in het sociaal domein

den-haag

Impact is al geruime tijd actief in de informatievoorziening binnen het Sociaal Domein en heeft een scala aan rapportageoplossingen ontwikkeld waarmee gemeenten voorzien in hun informatiebehoefte. Niet alleen horizontaal vanuit het management richting de raad, maar ook verticaal: de (wettelijke) verantwoording van gemeente naar Rijk. Impact speelt met aangepaste en nieuwe oplossingen adequaat in op de talrijke veranderingen die zich in het Sociaal Domein voordoen op het gebied van wetgeving, samenwerking en regievoering, controle en verantwoording en technologische vernieuwingen.


Onze visie

Informatievoorziening is een groeiproces, zeker binnen het Sociaal Domein dat sinds de decentralisaties nog steeds onderhevig is aan veranderingen. Daarom zijn onze oplossingen flexibel en schaalbaar en bieden zij het voordeel van een laagdrempelige start. Vanuit onze quick start rapportagesets kunt u doorgroeien naar de Prestatie Monitor voor KPI-rapportages en vervolgens het Impact Datawarehouse voor het Sociaal Domein. Hiermee vallen onze oplossingen voor het Sociaal Domein in drie lagen uiteen:

  • Quick start Cognos rapportagesets op databronnen zoals GWS4all/Suites voor het Sociaal Domein van Centric en CiVision Samenlevingszaken van PinkRoccade.
  • Impact Prestatie Monitor voor KPI-rapportages.
  • Impact Datawarehouse voor het Sociaal Domein.


Quick start rapportagesets

De basis van de Impact rapportage-oplossingen wordt gevormd door de quick start rapportagesets. Hierbij gaan wij zoveel mogelijk uit van hergebruik van bestaande gegevens en rapportages voor de deelgebieden Jeugd, Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie. Deze worden in de tijd aangevuld met de nieuwe gegevens en rapportages al naar gelang de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Op deze wijze bouwt u voort op een fundament dat zijn waarde bewezen heeft.

In de afgelopen jaren heeft Impact een groot deel van de bronapplicaties in het Sociaal Domein ontsloten. Dit betreft onder andere GWS4all/Suites voor het Sociaal Domein, CiVision Samenlevingszaken, Stratech, Allegro, Compas, Wmo-Ned en CompetenSYS. Indien nodig of gewenst kunnen de gegevens uit deze applicaties worden aangevuld met financiële gegevens uit bijvoorbeeld Key2Financiën, Coda Financials, Decade Financials, JD Edwards EnterpriseOne en CiVision Middelen en HR-gegevens uit applicaties van Raet, AFAS en ADP.

De quick start rapportagesets leveren onder andere informatie over:

  • Financiën
  • Werkprocessen
  • Dossiers
  • Handhaving en sancties
  • Wmo
  • Integraal klantbeeld (flexibele samenstelling is op maat te realiseren)

De rapportages ondersteunen op uitvoerings- en managementniveau en tonen gegevens op detail- en geaggregeerd niveau. De reeds beschikbare rapportages maken het mogelijk om snel een proportioneel of contextueel klantbeeld samen te stellen. Dit klantbeeld kan worden uitgebreid en uitgebouwd met gegevens uit bestaande en nieuwe bronnen. Let op: rondom het samenstellen van het klantbeeld spelen privacyaspecten waar u rekening mee moet houden. Zie hiervoor ook www.mezzalama.nl/opiniestuk-kanttekeningen-bij-het-integraal-klantbeeld/.

In de toekomst zullen tevens nieuwe rapportagesets worden gerealiseerd op nieuwe applicaties die de processen en administratieve afhandeling op het gebied van Jeugd, Participatie en Werk en Inkomen ondersteunen.

De Impact Prestatie Monitor

Het uitbesteden van taken aan ketenpartners heeft tot gevolg dat niet alle gegevens die benodigd zijn voor de informatievoorziening onderdeel uitmaken van de gemeentelijke administratie. Gemeenten staan hierdoor voor een uitdaging die nog eens wordt vergroot doordat ketenpartners gemeenten vanwege privacy- en beveiligingsoverwegingen geen (volledige) toegang geven tot hun gegevens. Gemeenten moeten het daarom vaak doen met de gegevens die ze vanuit het berichtenverkeer (toewijzing en declaratie) kunnen destilleren. Om de combinatie van taakuitvoering en verantwoording goed te kunnen ondersteunen met managementinformatie en rapportages zet Impact de Prestatie Monitor in, waarmee snel en relatief eenvoudig een goed en integraal beeld verkregen wordt van de geleverde prestaties in de zorgketen afgezet tegen de afgesproken normen.

De Indicatorenset gemeentelijke monitor Sociaal Domein, vastgesteld door de VNG, ligt ten grondslag aan de Impact Prestatie Monitor. Per KPI wordt bepaald wat de norm is en de uitvoering wordt tegen deze norm afgezet. Zeker bij de onderdelen die voortkomen uit de bronsystemen van de ketenpartners is dit instrument van grote waarde. De gegevens van de ketenpartners worden in de Prestatie Monitor ingelezen en vervolgens worden de prestaties vergeleken met de vooraf gedefinieerde normen. De gegevens uit de onderdelen die rechtstreeks zijn ontleend aan de bronsystemen van de gemeente, worden automatisch in de Prestatie Monitor ingelezen. De rapporten en dashboards die de Prestatie Monitor met behulp van Cognos aanmaakt, voorzien het (hoger) management en het college van relevante (stuur)informatie en stellen gemeenten beter in staat om regie te voeren over de taken waarvoor zij verantwoordelijk zijn en moeten voldoen aan de relevante wetgeving.

Sittard Dashboard Vensters


Impact Datawarehouse voor het Sociaal Domein

Voor organisaties die een (complexe) heterogene omgeving kennen waarin (veelvuldig) met ketenpartners wordt samengewerkt en die hun informatievoorziening verder willen uitbouwen, heeft Impact het Datawarehouse voor het Sociaal Domein ontwikkeld. Dit vormt het hart van de administratie voor het Sociaal Domein en bevat gegevens uit de verschillende applicaties van de gemeente (financieel, personeel, Sociaal Domein) en uit de systemen van de ketenpartners. Ook hier geldt dat er veel aandacht moet zijn voor privacy- en beveiligingsaspecten omdat een deel van deze gegevens vallen onder het strengste privacyregime (zoals de AVG en de medische gegevens in het kader van de Wmo en de Jeugd-ggz).

SociaalDomein_002

Het Impact Datawarehouse voor het Sociaal Domein is de oplossing voor het gestructureerd verzamelen en organiseren van gegevens in complexe, heterogene omgevingen met veel lokale bronnen en bronnen bij ketenpartners en ‘in the cloud’. Deze gegevens kunnen vervolgens vanuit verschillende invalshoeken (financiën, personeel, Sociaal Domein, ketenpartners) gebruikt en gecombineerd worden voor toepassing in Cognos dashboards en rapporten en de Impact Prestatie Monitor.

Een uitgebreide beschrijving van het Impact Datawarehouse voor het Sociaal Domein vindt u hier.